[AUS/Frozen] Wagyu MB 7+ Striploin Slice for Bulgogi / Shabu (±5mm/200g)

30% Rp 155.000
Rp 220.000
30% Rp 155.000
Rp 220.000you save Rp 65.000
Description
불고기/샤브샤브용 와규 등심 슬라이스입니다. 높은 마블링으로 부드러움을 즐겨보세요.

냉동.중량 : 200g